Hagyományaink

Az iskola hagyományainak ápolása, gazdagítása, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, erősítése az iskola minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége.

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a kiemelt fontosságú rendezvényekre, ünnepélyekre, megemlékezésekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezésért felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

A tantárgyi és a szakmai munkaközösségek a tagintézmény-vezetéssel történt egyeztetést követően egyéb rendezvényeket, megemlékezéseket szerveznek, melyek időpontját, szervezési feladatait, felelőseit éves munkatervükben rögzítik.

A kialakult hagyományok ápolásának, újak megteremtésének fő céljai:

 • a színes diákélet megteremtése
 • az iskolához való tartozás, kötődés kialakítása, erősítése
 • az alkotó, személyiséget gazdagító közösségek létrejöttének elősegítése
 • a városismeret, honismeret gazdagítása, a lokálpatriotizmus, a hazaszeretet erősítése

 

Hagyományos rendezvényeink:

Tagintézményi szervezésben:

 • nyílt napok és intézménylátogatás szervezése a 8. évfolyamra járó tanulóknak és szüleiknek
 • országos szakmai versenyeken veszünk részt, ill. adunk nekik otthont
 • a diákolimpiai versenyeken képviseltetjük magunkat
 • részvétel üzem- és intézménylátogatásokon
 • színházbérletes előadások szervezése évente
 • szakmai és művészeti kiállításoknak adunk helyet az tagintézmény aulájában
 • bel- és külföldi cserekapcsolataink fenntartása és ápolása, lehetőség szerint csereutak szervezése

 Munkaközösségi szervezésben:

 • versmondó verseny
 • helyesírási verseny
 • „Szép Magyar Beszéd” verseny
 • tantárgyi háziversenyek
 • sport házibajnokságok
 • informatika verseny általános iskolásoknak
 • városismereti vetélkedő általános iskolásoknak

 Osztály szervezésben:

 • projektfelkészülések
 • sportfoglalkozások
 • tanulmányi kirándulások

A hagyományápolás külsőségei:

 • A tagintézmény egységes grafikai arculatát iratain, nyomtatott és elektronikus kiadványain (pl. pályaválasztási tájékoztató, plakát stb.) és egyéb formában (sportmez, iskolazászló, jelvény) megjeleníti.
 • Az tagintézmény címere: sárga alapszínű, csúcsára állított háromszögben egymásba tolt narancs és bordó V betű, felettük az intézmény hivatalos nevével.
 • Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: a meghatározott rendezvényeken (tanévnyitó ünnepély, ballagás, iskolabál, koszorúzás stb.) az alkalomhoz illő (egységesen nem szabályozott) öltözék. Fiúknak sötét öltöny, világos ing, nyakkendő, lányoknak sötét alj, világos blúz, valamint az ezekhez illő cipő az ünnepi alkalmakkor elvárt öltözet.
 • Az iskola hagyományos sportfelszerelése: testnevelés órákon az előírt egységes felszerelést, sportversenyeken a testnevelő tanár által meghatározott mezt kell viselni. Az előírt felszerelés beszerezhetőségéről a tagintézmény gondoskodik.Ünnepélyek, megemlékezések:

szeptember:     Tanévnyitó ünnepély

október:            Megemlékezés az aradi vértanúkról

                          Megemlékezés 1956. október 23-áról

december:        Megemlékezés a Hűség Napjáról

                         Karácsonyi ünnepség

január:              Szalagavató bál

február:             Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

március:            Megemlékezés 1848. március 15-éről

április:               Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

május:               Ballagási ünnepély

június:               Pedagógusnap

                         A Nemzeti Összetartozás Napja